Mục đích của Gia Đình Phật Tử là: Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính - Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội

Tin Gia Đình Phật Tử

Trang 15 trong số 15 1 14 15

THÔNG BÁO

Liên Kết